Rejestracja i dane

 Serwis nie zapisuje żadnych danych osobowych, użytkownik jest przenoszony na docelową platformę z sieci afiliacyjnej.
 Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, między innymi w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym - doskonaleniu kierowanej do nich oferty. 
 Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. 
 Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt. 
 http://seksspotkanie.pl informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu, chyba że dane są przetwarzane w ramach serwisów utrzymywanych na rzecz innych podmiotów - w takim wypadku https:\sexrandka.club
 świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.


Usługi VR/SMS CHAT

Regulamin świadczenia usługi IVR/SMS CHAT 

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Celem Regulaminu jest określenie zasad i warunków świadczenia usługi IVR/SMS CHAT. 
 2. Organizatorem usługi jest GO MOBI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy  ulicy Święty Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774096, NIP:7831798375, 

Regon: 382669320. 

 1. W ramach korzystania z usługi ​IVR/SMS CHAT ​Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania  niniejszego Regulaminu. 
 2. Regulamin dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej. 
 3. Usługa oferowana jest od dnia 27.07.2017 

  § 2 Definicje 

     Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. ​Organizatorze – ​należy przez to GO MOBI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy  61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w  Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000774096​, NIP:​7831798375​, Regon:​382669320​. 

   1. Regulaminie​ ​– należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. 
   2. Usłudze ​– należy przez to rozumieć usługę IVR/SMS CHAT świadczoną przez Organizatora,  która pozwala na prowadzenie rozmowy na tematy erotyczne/ezoteryczne drogą SMS lub  drogą połączenia telefonicznego. 
   3. SMS (short message service) – ​należy rozumieć przez to usługę umożliwiającą przesyłanie  z i na telefon komórkowy wiadomości tekstowych do 160 znaków między operatorami sieci  komórkowych GSM, wiadomość wysyłana przez Użytkownika lub Konsultanta 
   4. IVR - (Interactive Voice Response) ​- płatne połączenie głosowe które pozwala na ​prowadzenie rozmów z konsultantami/konsultantami. 
   5. Konsultantka – ​należy przez to rozumieć odpowiednio wykwalifikowane osoby, zajmujące się  prowadzeniem rozmów za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub drogą SMS. 
   6. Użytkownik ​– należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia,  posiadające zdolność do czynności prawnych, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego z polskiej sieci 

§ 3 Korzystanie z usługi 

 1. Usługa IVR/SMS CHAT polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu telefonicznego lub  drogą SMS  z Konsultantką w celu prowadzenia rozmów o charakterze erotycznym lub na umożliwieniu  Użytkownikowi kontaktu drogą SMS z Konsultantką w celu otrzymania informacji o  charakterze ezoterycznym. 
 2. Usługa IVR/SMS CHAT oferowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 3. Usługa dostępna jest 24h na dobę od momentu 27.07.2017. 
 4. Warunkiem skorzystania z usługi jest zapoznanie się regulaminem 
 5. Użytkownik korzystając z usługi IVR/SMS CHAT akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.. 

 1. Usługa dostępna jest tylko dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Ostrzeżenie  zawarte jest w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo na stronie. 
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia, nagrania jak i opisy Konsultantek  obsługujących rozmowy SMS oraz połączenia telefoniczne, które zamieszczone są na stronie,  reklamach serwisu, jak i podczas prowadzonej rozmowy mogą być nieprawdziwe. Ponadto  treść prowadzonych rozmów nie ma charakteru wiążącego. 
 3. Informacje otrzymywane przez Użytkownika od Konsultantek stanowią formę rozrywki. Ich  treść nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. 
 4. Wszelkie materiały reklamowe Usługi publikowane w ramach serwisu nie stanową oferty  w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma prawa wymagać od Organizatora 

umożliwienia mu spotkania osobistego z Konsultantką oraz przekazania jej danych ​osobowych. 

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do osobistego spotkania z Konsultantką. 
 2. W celu skorzystania z usługi, w zależności od wyboru, Użytkownik wykonuje połączenie  telefoniczne pod numerem wskazany na stronie lub wysyła wiadomość SMS na numer  wskazany na stronie. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownika, który nie przestrzega zasad  niniejszego Regulaminu, nie ukończył 18 roku życia, narusza obowiązujące przepisy prawa,  narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego lub normy społeczne. 
 4. Organizator nie odpowiada za treści przesyłane w wiadomościach SMS oraz treść rozmów  prowadzonych w ramach Usługi. 
 5. Organizator nie ma wpływu na treść prowadzonych rozmów telefonicznych oraz za pomocą 

SMS w ramach Usługi. 

 1. Zabronione jest poruszanie przez Użytkownika tematów pornograficznych, erotycznych  zabronionych przez polskie prawo karne, zwłaszcza powiązanych z małoletnimi, użyciem  przemocy czy też posługiwaniem się zwierzęciem. 
 2. Użytkownik może zakończyć korzystanie z usługi w każdym momencie poprzez rozłączenie z  konsultantką/konsultantem lub przerwanie wysyłki sms. 

§4 Koszt korzystania z usługi 

1. Usługa dostępna jest w następujących sieciach komórkowych: 

 • Orange - Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326  Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784. 
 • T-Mobile - T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674  Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000391193, NIP: 5261040567, REGON: 011417295. 

 • Play - P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do ​rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS: 0000217207, NIP: 9512120077, REGON: 015808609. 
 • Plus - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 5271037727, REGON: 

011307968. 

 1. Wiadomości SMS wysyłane za pomocą komputera stacjonarnego jaki i laptopa nie są  akceptowane. 
 2. Koszt nawiązania połączenia telefonicznego w ramach skorzystania z usługi wynosi : 

PPM - koszt 7,69 brutto za minutę połączenia: 

-708-877-503 - ezoteryka 

-708-877-574 – towarzyski 

PPM - koszt 4,92 brutto za minutę połączenia: 

-708-770-230 - ezoteryka 

-708-777-053 - towarzyski 

 1. Koszt wysłania wiadomości SMS w celu skorzystania z Usługi wynosi 3,69 brutto SMS 

-chat ezoteryczny: Nr SMS 73313 

-chat towarzyski: Nr SMS 73976 

§ 5 Reklamacje 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi IVR/SMS CHAT rozpatrywane są przez GO MOBI sp. z o.o. 
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: worldprizepl@gmail.com w terminie 14 dni  od dnia wystąpienia uzasadniającego wniesienie reklamacji. 
 3. Reklamacje można zgłaszać przez 7 dni w tygodniu. 
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swej treści: Numer telefonu użytkownika, date ​skorzystania z usługi, rodzaj i numer usługi, opis reklamacji. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze zgłaszającym reklamację celem  uzupełnienia jej treści. 
 6. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14  dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika. 
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia  otrzymania reklamacji. 
 8. W przypadku kwestionowania sposobu rozpatrzenia reklamacji Użytkownikowi przysługuje  prawo odwołania się do sądu powszechnego. 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest GO MOBI sp. z​      

o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8. 

 1. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom​              nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza  powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie wyrażeniu zgody przez Użytkownika.​       Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez wysłanie wiadomości 

SMS albo nawiązanie połączenia telefonicznego w celu skorzystania z Usługi. 

 1. GO MOBI sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji usługi IVR/SMS​             CHAT, rozpatrywania składanych reklamacji, w zakresie wniosków i próśb kierowanych od  Użytkownika. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Jednakże podanie danych​        osobowych wskazanych jest niezbędne do świadczenia usługi. 
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które​              go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych ​zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,  czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania  zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o  ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8  Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w pkt 6​          niniejszego paragrafu należy kierować pisemnie na adres GO MOBI sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 lub drogą elektroniczną na  adres: worldprizepl@gmail.com. 
 5. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są jego danymi osobowymi.​       
 6. Administrator oświadcza, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom​              trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi ​Teleaudio ​Dwa Sp. z o.o. Ilość i  rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
 7. Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy​           zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika  poprzez informacje na portalu w którym została zawarta umowa. 
 2. Organizator zastrzega, iż zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie oraz  opracowywanie tekstów i innych elementów utworów chronionych prawem autorskim m.in.  zdjęć, utworów graficznych, uzyskanych w wyniku korzystanie z Usługi, zarówno w części jak i  w całości bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 
 3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygać  polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do ​rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej. 
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu​   rozstrzygania sporów. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do  rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php​. 

 1. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy​              internetowej, dostępnej pod adresem internetowym:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 2. Administrator Serwisu nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego  rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2017 

 


Cookies

Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies". 
Cookies są małymi informacjami tekstowymi, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Waszego komputera. 
Będą tam zapisane anonimowe dane odnośnie przeglądanych przez Państwa stron, dzięki czemu będzie można go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. 
Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu.
W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania. 
Każda przeglądarka posiada jednako opcję wyłączenia tego mechanizmu, o czym informujemy. 
Warto jednak przypomnieć sobie, korzystając z profilowanych serwisów PolishCupid, czy dostosowując wygląd i zawartość serwisu do swych potrzeb, że to właśnie cookies decydują o zapamiętywaniu własnych ustawień.


Niepożądane treści

W naszym serwisie nie znajdziecie treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. 
Na tej stronie nie znajdziesz także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne. 

Administrator nie jest odpowiedzialny za działania Użytkownika, w szczególności za zgodność z prawdą, wiarygodność oraz zgodność z przepisami prawa treści publikowanych przez Użytkownika.

Wszystkie zdjęcia kobiet oraz mężczyzn na stronie seksspotkanie.pl pochodzą ze stron docelowych gdzie użytkownik zostanie przekierowany.

Kontakt i reklamacje

Wszystkie pytania i reklamacje należy kierować na adres mailowy biuro@seks-telefon.com

PRZEDSTAWIONE MATERIAŁY NA NASZYM SERWISIE TO PREZENTACJE